Som una organització sense ànim de lucre per a professionals de coaching que acompanyem en català.

Contacte

info@coaches.cat

Estatuts de l'Associació de Coaching en Català

Amb la denominació Associació de Coaching en Català es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Els fins de l’associació són:
 • Vetllar per les bones pràctiques en l’exercici del Coaching.
 • Promoure i normalitzar l’ús del català ens entorns de negocis i del desenvolupament personal.
 • Participar del teixit productiu i econòmic d’allà on hi siguem representats.
 • Visibilitzar els professionals del coaching que exerceixen la seva professió en català.
Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
 • Realitzar accions de comunicació i difusió dels estàndards de qualitat i les bones pràctiques del coaching.
 • Crear un glossari en català de terminologia específica de l’àmbit del coaching.
 • Crear un directori de professionals afins a l’entitat que ofereixin els seus serveis de coaching en català.
 • Establir ponts de contacte amb entitats que vetllin i promoguin el correcte ús del català.
 • Donar visibilitat i crear sinergies dins dels cercles econòmics, empresarials i de l’administració pública.
 • Crear un programa de responsabilitat social en relació a l’activitat del coaching.
 • Fer servir el domini d’Internet “coaches.cat” que actualment és de propietat de Pablo Galera Lozano i passarà a ser de l’associació un cop estigui registrada.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:
 1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
 2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
 3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.
Pel que fa a les persones jurídiques:
 1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
 2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüesti. no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a una associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

Són drets dels membres de l’associació:
 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Tenir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’associació.
Són deures dels membres de l’associació:
 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.
Són causes per ser donat de baixa de l’associació:
 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva la seva decisió.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.

 Pots consultar aquí els Estatuts de l’Associació de Coaching en Català.